Základní informace


Vítejte na stránkách věnovaných základnímu e-learningovému obsahu pro studenty kombinované formy studia na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP), tzn. DISTANČNÍM STUDIJNÍM OPORÁM (DSO).

Naleznete zde užitečné informace o tvorbě DSO a možnosti hodnocení jejich kvality. Hodnotitelé zde mohou využít nástroje pro vytvoření hodnotících posudků.


Distanční studijní opora

Distanční studijní oporu pro kombinovanou formu studia lze definovat jako ONLINE PRŮVODCE STUDENTA PO PŘEDMĚTU (podrobněji v části "Pro autory", případně v normách UP ).

Národní akreditační úřad (NAU) popisuje DSO jako: "Soubor informací, který nahradí studentovi přímou výuku. Nejedná se pouze o výtah z učebnice či jiný redukovaný text. Součástí studijní opory musí být úkoly pro samostatnou práci studenta a požadavky na samostudium."

Popis NAU považujeme za odpovídající našemu chápání DSO a proto budeme takto směřovat i další požadavky, instrukce a rady pro jejich tvorbu.


Kvalita

Kvalita DSO je primárně sledována v rámci schvalovacího procesu studijních programů Radou pro vnitřní hodnocení UP (RVH). Dále je možné kvalitu sledovat a zajišťovat prostřednictvím Certifikace DSO.


Hodnocení DSO pro RVH

V rámci schvalovacího procesu studijních programů na UP jsou opory hodnoceny:

  • odborně (obsah kontroluje garant studijního programu, vědecká rada fakulty či UP, případně příslušný člen RVH),
  • metodicky (obsah hodnotí příslušný fakultní metodický hodnotitel či hodnotitel pověřený ODV).

Výsledky hodnocení jsou součástí posouzení žádosti o schválení studijního programu.


Certifikace DSO

V zájmu zajištění co nejvyšší kvality elektronických distančních studijních opor (DSO) je možné v souladu se Směrnicí rektora UP č. B3-17/6-SR žádat Oddělení dalšího vzdělávání UP v Olomouci (ODV) o udělení certifikátu "Certifikovaná studijní opora pro distanční vzdělávání". Proces certifikace zahrnuje zjišťování kvality DSO po stránce odborné i metodické. Opora může získat certifikát s označením standardní, nadstandardní nebo mimořádně kvalitní výukový nástroj.

Příprava procesu certifikace je na jednotlivých fakultách řízena příslušným metodikem hodnocení DSO.

Pro udělení certifikátu je na ODV nutné doložit:

  • odborný posudek,
  • metodický posudek,
  • žádost o certifikaci DSO.

Žádost bude zaregistrována a v závislosti na výsledku bude vystaven certifikát s příslušným označením.
Certifikát je vázán na název opory a její verzi (ID v příslušném LMS), tzn. každá nová verze opory musí projít procesem certifikace pro udělení platného certifikátu.Přehled certifikovaných DSO je dostupný zde (po přihlášení do UPShare).Vzor certifikátu