Doporučený obsah opory


Vážení autoři opor, dovolujeme si Vám nabídnout několik informací pro metodickou oblast tvorby distančních studijních opor (DSO). Základním metodickým doporučením tvorby DSO pro kombinovanou formu studia je vytvoření vhodné struktury obsahující kromě vzdělávacího obsahu i rady a instrukce k úspěšnému zvládnutí předmětu. Opora by měla být zejména průvodcem studenta po předmětu.

Některé LMS (Learning Management System) mají k dispozici nástroje zajišťující pomoc při tvorbě struktury DSO, v jiných nemá tvorba struktury přesnější pravidla. Pro snadnější představu je níže zobrazeno možné využití základních strukturálních prvků vzdělávacího obsahu v běžných LMS na UP.

Pro případnou pomoc a konzultace při tvorbě opor nás prosím kontaktujte.
Unifor je nejdéle používaný LMS na UP. Autor nejprve vytvoří nový dokument Microsoft Word pomocí speciální šablony a tu naplní příslušným vzdělávacím obsahem (šablona ke stažení zde). Poté dokument předá správci LMS Unifor, který obsah importuje na internetové stránky. Tam je možné obsah dále editovat.

Pro snazší tvorbu opor byla na UP vytvořena nadstavba nad standardním prostředím Microsoft Word, software MiniAware, který autora vede při tvorbě struktury a vkládání obsahu (příručka zde, případně více zde).
Poznámka: Při tvorbě opor pomocí nástroje MiniAware je z metodických důvodů použita modifikovaná sada ikon - viz zde.

Oporu v LMS Unifor tvoří kapitoly s příslušným vzdělávacím obsahem, takže pro úvodní informace doporučujeme vytvořit zvláštní kapitolu, tzn. obsah opory by mohl vypadat takto:
S ohledem na úspěšný proces certifikace opory dále doporučujeme přiměřeně použít níže uvedené prvky v ostatních kapitolách.


   

Úvod Zpátky na obsah textu

Průvodce

Tato část dává autorovi prostor k seznámení studujících s předmětem studia aktuální části opory (disciplíny). Jde o úvodního "Průvodce studiem" v aktuální části.

 
   

Cíle kapitoly Zpátky na obsah textu

Studijní cíle

Zde autor zformuluje konkrétnější cíle s ohledem na aktuální část opory (disciplíny), případně zváží užití cílů z hlediska kognitivního, afektivního a psychomotorického podle příslušných taxonomií.

 
   

Klíčové pojmy Zpátky na obsah textu

Klíčové pojmy

Autor uvede důležité pojmy, které slouží studujícím jako orientační body ve studované oblasti.

 
   

Studijní texty Zpátky na obsah textu

 
   

Studijní text je textová část vzdělávacího obsahu.

 

 

 

Příklady  Zpátky na obsah textu

Příklady

Užití příkladu usnadňuje reálnější představy o prezentovaných teoriích v praxi.

 
   

Otázky k zamyšlení  Zpátky na obsah textu

Otázky k zamyšlení

Otázka k zamyšlení je autoevaluační aktivizační prvek v opoře, který podněcuje samostatné úvahy studenta v rámci příslušné problematiky.

 
   

Obrázky a multimédia  Zpátky na obsah textu

 
   

Multimediální prvky doplňují vzdělávací obsah o obrazové či zvukové záznamy.

 
   

Soubory ke kapitole  Zpátky na obsah textu

 
   

Do opory (disciplíny) lze vložit další soubory ke stažení (prezentace, pdf soubory apod.).

 
   

Úkoly Zpátky na obsah textu

Úkoly

Úkoly jsou evaluační prvky ke zjištění úrovně znalostí studujících, případně k jejich aktivizaci.

 
   

Testy Zpátky na obsah textu

Testy

Testy jsou evaluační prvky, které informují o úrovni získaných znalostí.

 
   

Shrnutí Zpátky na obsah textu

Shrnutí

Autor shrne hlavní myšlenky aktuální části vzdělávacího obsahu.

 
   

Literatura Zpátky na obsah textu

Literatura

Zde má být uveden seznam použité, povinné či doporučené literatury v aktuální části opory (disciplíny).

 
   

LMS Edis byl vyvinut na UP jako on-line nástroj zejména pro tvorbu distančních studijních opor (návody na práci v LMS zde). Každá opora (či její část ve stromové struktuře), která je nově vytvořena, již obsahuje šablonu s popisnými a shrnujícími prvky. Dále je možné s ohledem na možnosti předmětu/oboru přiměřeně přidávat hlavní obsahové prvky (viz níže).


Popisné prvky
úvod a sylabus

Tato část dává autorovi opory prostor k přivítání studujících, seznámení s předmětem studia nebo jeho částí, navázání prvního kontaktu, motivování cílové skupiny ke studiu apod. Jde o úvodního "Průvodce studiem" (viz níže).
Dále zde patří sylabus předmětu (např. anotace předmětu z akreditačních materiálů nebo ze STAGu).

Cíle

Zde autor zformuluje cíle pro studující, případně zváží užití cílů z hlediska kognitivního, afektivního a psychomotorického podle příslušných taxonomií.

Požadavky k absolvování

Autor zde představí požadavky nezbytné k absolvování předmětu nebo jeho části (např. seminární práce, splnění testu apod.).

Klíčové pojmy

Autor uvede důležité pojmy, které slouží studujícím jako orientační body ve studované oblasti.

Poznámka: Bude-li tato část vyplněna a současně zpřístupněna studujícím, budou stejné pojmy zobrazeny v části „Pojmy k zapamatování“ (viz níže).

Časová náročnost

Autor informuje studující, kolik času by měli věnovat studiu tohoto předmětu.

Poznámka: S ohledem na obtížnost určení není vyžadováno.

Hlavní obsahové prvky (přidávají se přes tlačítko "Přidat")
Průvodce studiem

Průvodce studiem je jedním z klíčových předpokladů vzniku kvalitního vzdělávacího materiálu. Je virtuální osobou, která provází studenty vzdělávacím obsahem podobně, jako vyučující na přednáškách. Lze jej přidat do kterékoliv části stromové struktury opory (Vzdělávací objekt, Téma, Tematický blok).

Vzdělávací objekt je prvek stromové struktury opory, tzn. odkazuje na další stránku se vzdělávacím obsahem (pro představu jej lze přirovnat ke kapitole v knize). Objemem by měl odpovídat obsahu jedné přednášky. Vzdělávací objekty je možné sdružovat do Témat či Tematických bloků a vytvářet tak hlubší tematické stromové struktury pro snazší chápání problematiky.

Studijní text

Studijní text je textová část vzdělávacího obsahu (samozřejmě může být i s obrázky). Lze jej přidat do kterékoliv části stromové struktury opory, ale většinou se vkládá do strukturálně nižší úrovně opory (např. vzdělávacího objektu).

Příklad

Užití příkladu usnadňuje reálnější představy o prezentovaných teoriích v praxi. Lze jej přidat do kterékoliv části stromové struktury opory.

Úkol k zamyšlení

Úkol k zamyšlení je autoevaluační aktivizační prvek v opoře, který podněcuje samostatné úvahy studenta v rámci příslušné problematiky. Lze jej přidat do kterékoliv části stromové struktury opory.

Multimédia - video

Multimediální prvky doplňují vzdělávací obsah o obrazové či zvukové záznamy. Lze je přidat do kterékoliv části stromové struktury opory.

Úkoly (krátký, dlouhý)

Úkoly jsou evaluační prvky ke zjištění úrovně znalostí studujících, případně k jejich aktivizaci (krátký úkol je určen pro jednoduchou odpověď studenta, dlouhý pro odpověď s přiloženým souborem). Lze je přidat do kterékoliv části stromové struktury opory.

Test (cvičný, bodovaný)

Test je autoevaluační (cvičný) či evaluační (bodovaný) ověřovací prvek, který informuje o úrovni získaných znalostí. Lze je přidat do kterékoliv části stromové struktury opory.

Přiložený materiál
Odkaz na soubor ke stažení >>

Do opory lze vložit další soubory ke stažení (prezentace, pdf soubory apod.). Lze je přidat do kterékoliv části stromové struktury opory.

Shrnující prvky
Pojmy k zapamatování
Tato část je vyplněna automaticky - je zde stejný obsah, jako v položce "Klíčové pojmy" (jde o autoevaluaci, tzn. v úvodu je student upozorněn na klíčové pojmy a v závěru si má ověřit, zda si je zapamatoval).
Shrnutí
Autor shrne hlavní myšlenky vzdělávacího obsahu.
Literatura
Zde má být uveden seznam použité, povinné i doporučené literatury.

Moodle je vyvíjen komunitou programátorů a patří mezi nejrozšířenější LMS. Nově vytvořená opora (kurz) po vytvoření v tomto systému obsahuje část Oznámení a je zde několik prázdných témat pro naplnění obsahem (návody na práci v LMS zde). Je možné libovolně vytvářet strukturu, ale doporučujeme přiměřeně použít níže uvedené prvky.
Zvolte prosím zobrazení:  • Základní informace ?

  • Tematické oblasti

    V případě jednoduché opory (zpravidla menší rozsah) je dostačující použít jedno téma se vzdělávacím obsahem (např. "Tematické oblasti"), u složitější náplně předmětu je možné přidáním dalších témat strukturu opory rozšiřovat.
  • Závěrem ?